بیشترین فرمت های آپلود شده در پیک 98:

.png , .gif , .jpg , .mp3 , .mp4 , .mkv , .zip , .rar, .xmind

کمیابترین فرمت ها را میتوانید به صورت رایگان آپلود نمایید.

به دلیل مسائل امنیتی ، فایل های .php و .js امکان آپلود را ندارند و میبایست این فایل هارا زیپ کرده و سپس آپلود نمایید.

برچسب ها: آپلود فایل ، آپلود آهنگ ، آپلود فیلم ، آپلود عکس

Allowed Extensions

Allowed extensions & Sizes

Guests
 • Extension:   gif   — Size:   2 MB
 • Extension:   png   — Size:   2 MB
 • Extension:   jpg   — Size:   2 MB
 • Extension:   jpeg   — Size:   2 MB
 • Extension:   bmp   — Size:   2 MB
 • Extension:   zip   — Size:   2 MB
 • Extension:   rar   — Size:   2 MB
 • Extension:   xmind   — Size:   2 MB
Users
 • Extension:   gif   — Size:   8.84 MB
 • Extension:   png   — Size:   8.84 MB
 • Extension:   jpg   — Size:   8.84 MB
 • Extension:   jpeg   — Size:   8.84 MB
 • Extension:   bmp   — Size:   8.84 MB
 • Extension:   zip   — Size:   8.84 MB
 • Extension:   rar   — Size:   8.84 MB
 • Extension:   xmind   — Size:   8.84 MB
queue

قیمت Bitcoin Cash